Ελεγχος ποιότητας

Ο σχεδιασμός της μηχανής μας είναι υψηλής τεχνολογίας, προσαρμόζεται με την Ευρώπη, την Αμερική και την Ταϊβάν

Τα μηχανικά μέρη μας προέρχονται από γνωστή διεθνή μάρκα αρχικά, αρέσουν AirTAC, panasonic, Siemens και ούτω καθεξής.

Διασφάλιση ποιότητας

1, Η εγγύηση του εξοπλισμού που παρέχεται από την εταιρεία μας είναι μια νέα αχρησιμοποίητη με τη χρήση του τελευταίου σχεδιασμού και του κατάλληλου υλικού που κατασκευάζεται και σε όλες τις πτυχές πληροί τις προδιαγραφές ποιότητας και τις επιδόσεις που ορίζονται στη σύμβαση.

2, Η εγγύηση της εταιρείας που παρέχεται από τον εξοπλισμό μετά την σωστή καθοδήγηση του σε όλο το σύστημα λειτουργεί 3 ημέρες μετά την εγκατάσταση και την αποσφαλμάτωση, για την επίτευξη των τεχνικών δεικτών επιδόσεων προϊόντος.

3, η εγγύηση της εταιρείας μας κατά την περίοδο εγγύησης της ποιότητας που ορίζεται στη σύμβαση, η διαδικασία σχεδιασμού για την προμήθεια εξοπλισμού κατασκευής σφαλμάτων εγκατάστασης ή υλικών ελαττωμάτων και όλα τα προκαλούμενα από την ευθύνη του πωλητή είναι υπεύθυνος για τυχόν ελαττώματα στη γραμμή παραγωγής σφάλματος και βλάβης.

4, Ολόκληρη η περίοδος εγγύησης ποιότητας της μηχανής για τη γραμμή παραγωγής για 12 μήνες μετά την αποδοχή. Εάν διαπιστωθεί ότι η εγγύηση ποιότητας, η ποιότητα των προϊόντων ή οι προδιαγραφές δεν είναι σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης ή ότι αποδεικνύεται ότι τα εμπορεύματα είναι ελαττωματικά (συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων ελαττωμάτων ή η χρήση υποβαθμισμένων υλικών κ.λπ.), ο αγοραστής δικαιούται σύμφωνα με το πιστοποιητικό ελέγχου που εκδίδεται από τη νομική υπηρεσία των αγαθών εντός της περιόδου εγγύησης της ποιότητας να υποβάλλεται το καθεστώς θεραπείας του πωλητή.

5, η εταιρεία με την ποιότητα του προϊόντος σχετικά με τις μηχανικές ιδιότητες του παρεχόμενου εξοπλισμού και εγγύηση του δείκτη κατανάλωσης προϊόντος.

Πιστοποιητικά